+359 887 87 87 52

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате Сиана недвижими имоти  или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.
Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях, за да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Сиана недвижими имоти като администратор на уеб сайта гарантира на своите потребители, че е предприел всички необходими мерки за защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
С прилаганата политика за защита на личните данни Сиана недвижими имоти  зачита правото на неприкосновеността на личността и гарантира, че полага всички необходими усилия за защита на личните данни на своите клиенти.
Като използвате някоя от нашите услуги, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки“.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Дружеството, предоставящо Ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Сиана Комерс ООД“ EИК 117600431, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. Александровска №10, представлявано от Силвия Димитрова Даскалова email: [email protected]; тел.: +359 887 87 87 52.

ДАННИ ЗА ДЛЗД

Длъжностно лице по защита на личните данни: Сиана Комерс ООД , ЕИК 117600431 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. "Александровска“ № 10, вх. Б, ет. 2, представлявано от Управителя Силвия Димитрова Даскалова.
Телефон за връзка: +359 887 87 87 52
Адрес на електронна поща: [email protected]
Служебен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска"№ 10, вх. Б, ет. 2

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

"Личните данни“ са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани. Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти и обработваме личните данни само по законоустановени причини.
Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.
Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна. 

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ    

-Поверителност на обработването на личните данни и гарантиране на високо ниво на сигурност на поверените лични данни.
-Законосъобразност и Точност и актуалност на данните.
-Съхранение на данните за точно определен срок. 
-Събиране само и единствено за изрично посочените в настоящата Политика цели.

НАЧИН ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

На сайта на Сиана недвижими имоти има директен начин за събиране на лични данни: Чрез изпращане на запитване през контакти или някоя от формите за запитвания.
За да може Сиана недвижими имоти да обработва Вашите запитвания, са необходими лични данни - имена, телефон и е-майл.
Вие доброволно изпращате Вашето запитване до нас.
При наличие на изрично съгласие от Ваша страна, в зависимост от разрешенията на устройството Ви, ако публикувате в нашия Сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки.
Всеки път, когато Вие като потребител отворите нашата уеб страница и всички под страници и менюта, ние получаваме информация под формата на информационен протокол.
На нашия сайт има поставени маркери на Facebook, Google Adwords, Google Analytics и др. Тези маркери и информацията, събирана от сайта ни дават информация за: Уеб браузера Ви и операционната система; Референта, който Ви препраща към нашата страница; Продължителност и дата на посещение; IP адрес; Ваши запитвания; Данни за регистрация на сайта; Oбщи демографски данни за всички потребители без детайлно профилиране; Геолокация.

С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

-За да изпратим отговор на запитванията, които оставяте на нашия сайт;
-Бъдещи взаимоотношения за посредничество при покупко-продажба, отдаване под наем и управление на имоти, ипотечно кредитиране и други;
-Статистически цели.
Ние събираме и обработваме личните Ви данни само за изрично изброените по-горе цели. Вашите лични данни се съхраняват в система, която отговаря на приложимото национално и европейско законодателство.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработваме различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите:
-Имена, адрес на електронна поща, телефонен номер или мобилен телефон са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.
-Данни за клиента: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.
-Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните Ви данни е необходимо във връзка с предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти от страна на Сиана недвижими имоти.
По смисъла на действащото законодателство Сиана недвижими имоти е администратор на лични данни със задължение за съхраняване на същите, както и на основание законните интереси на посредника и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност.
Сиана недвижими имоти не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от Вас при посещението Ви на нашия сайт.
Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне.

КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност. Сиана недвижими имоти въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри. Предприели сме широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, вкл. от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз:
a) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни или поддържащи услугите на Сиана недвижими имоти услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
в) Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право във всеки един момент:
-да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и да поискате копие от Вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
-да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
-да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
-да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, (например: оспорите точността на личните данни), за срок, който позволява на Сиана недвижими имоти да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Сиана недвижими имоти не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването; защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Сиана недвижими имоти имат преимущество пред вашите интереси.
-поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Сиана недвижими имоти, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
-да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.
Може да ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: 
-упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
-за спазване на правно задължение от Сиана недвижими имоти или за изпълнението на задача от обществен интерес; 
-при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Сиана недвижими имоти;
-за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Можете да изпратите искането си на електронна поща: [email protected]
В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност. В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.
Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.
Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години.
При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора.
Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сиана недвижими имоти  си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство.
Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

НАДЗОРЕН ОРГАН 

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:
Адрес: София 1592, бул. „Цветан Лазаров“
Тел. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525
Email: [email protected]
Уебсайт: http://www.cpdp.bg

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес: [email protected].