+359 887 87 87 52

Геодезия и кадастър

Кои сме ние:

Водеща геодезическа фирма, от регионално и национално значение, основана през септември 1990 година. Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015.

Услугите, които предлагаме:

- Изменение на кадастрална карта

- Изготвяне на комбинирана скица

- Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

- Обединяване на поземлени имоти

- Геодезическо и хидрографско заснемане - основата на всяка предпроектна и проектантска дейност. Отразява действителното положение, намалява риска от непредвидени ситуации и повишава качеството на проектирането.

- Трасиране на имотни граници: при изменение на граници на поземлени имоти в кадастъра; за означаване на проектна линия при делба или обединяване на позенмлени имоти;
 при обособяване на реално определена част от поземлен имот; при прилагане на подробен устройствен план /ПУП/ .

- Трасиране на сгради

- Трасиране на инфраструктурни обекти

- Проектиране, включващо: Вертикална планировка, Изготвяне на подробен устройствен план /ПУП/

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.