+359 887 87 87 52

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта www.imotisiana.com и предоставяните чрез него услуги

Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.imotisiana.com. С всяко ползване на ресурсите на интернет страницата, Вие декларирате, че сте запознати с настоящите условия, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате. Настоящите общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без да бъдете предварително уведомени, като променените условия се публикуват на интернет страницата веднага след приемане на решение за влизането им в сила.
С използване на интернет страницата www.imotisiana.com, всяко нейно меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на тази интернет страница, Вие предоставяте съгласието си да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет страницата, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от нейното използване.
Обвързването  от  общите  условия  е  приложимо  както  към текущата  конфигурация  на интернет страницата, така и към всички промени в нея, направени под формата  на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функционалности и други. 
Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте тази интернет страница и услугите, предоставяни на нея. Ако продължите да използвайте тази интернет страница, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.
Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет страницата www.imotisiana.com, можете  да  се свържете  с  нас,  както  е  предвидено  в  секция  „Контакти”.

I.    Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:
1) IР  Адрес  е  уникален  идентификационен  номер, асоцииращ  компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
2)  Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата на www.imotisiana.com, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от Сиана недвижими имоти.
3) Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.imotisiana.com, отвеждащ потребителя към други интернет страници.
4)   Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
5) ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;
6)  Злоумишлени  действия  са  действия  или  бездействия, нарушаващи  Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, атака за отказ на услуга, извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
7) Интернет  страница е съвкупност от статични или динамични страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.imotisiana.com
8) Динамична или статична страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от интернет страницата www.imotisiana.com.
9)   Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет страницата по достъпен за него начин.
10)  Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
11) Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, замяна, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, които Потребителят се съгласява да получава със създаването на Акаунт.
12)  Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.imotisiana.com;
13)  Парола за вход е персонален цифрен/буквен/знаков код, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и дава право на достъп до неговия Акаунт в Интернет страницата.
14)  Пасивно поведение означава ненапускането на страницата www.imotisiana.com или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот/услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
15)  Потребител на Интернет страницата е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или www.imotisiana.com чрез пренасочване от друг уебсайт.
16)   Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща, посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на www.imotisiana.com.
17) Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
18)  Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
19)  Сиана недвижими имоти означава „Сиана Комерс“ ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117600431, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Русе, ул. „Александровска“ №10, вх. Б, ет. 2, офис 3, както и всички дъщерни дружества, свързани лица, съвместни предприятия, дружества, в които „Сиана Комерс“ ООД упражнява пряк или непряк контрол, както и дружества, в които едноличният собственик на „Сиана Комерс“ ООД има дялово/акционерно участие.

II.    Предмет на Общите условия

1.  Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет страницата www.imotisiana.com и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между Сиана недвижими имоти, от една страна и Потребителите, от друга.
2.   Достъпът до услугите, предоставяни на www.imotisiana.com, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.imotisiana.com. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на Сиана недвижими имоти, така и на трети лица. Сиана недвижими имоти не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица или предоставени от трети лица.
 
III.    Обща информация

1.  Сиана недвижими имоти декларира, че интернет страницата на Сиана недвижими имоти www.imotisiana.com е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.
2.   Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:
2.1    Регистрирани потребители - тези, създали свой личен Акаунт в електронната система на Сиана недвижими имоти, посредством достъпната в реално време (on-line) електронна форма за регистрация; и
2.2    Нерегистрирани потребители - тези, които посещават Интернет страницата на Сиана недвижими имоти без да извършват регистрация и без да са открили свой личен Акаунт.
3.   Регистрираните Потребители имат право да използват своя Акаунт във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от Сиана недвижими имоти в рамките на обичайната му търговска дейност.

IV.    Регистрация в www.imotisiana.com

1.    Достъпът до услугите, предоставяни от Сиана недвижими имоти е позволен на всеки Потребител, който е създал и регистрирал Акаунт в електронната система на Сиана недвижими имоти. Регистрация на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Страницата може да бъде разглеждана от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще притежава лично Потребителско име и Парола за вход, с които ще може да влиза в създадения му в Интернет сайта личен Акаунт.
2.    Всеки Потребител може да има само един Акаунт.  Сиана недвижими имоти не допуска да се споделя един Акаунт между няколко Потребителя.

V.    Права и задължения на Сиана недвижими имоти

1.    Сиана недвижими имоти има право да публикува на Интернет страницата си всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва  в  областта  на  недвижимите  имоти,  под  формата  на  новини,  статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.
2.    Сиана недвижими имоти се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет  сайта  да  бъде  точно  и  актуално  във  всеки  един  момент. Въпреки  това, обаче, Сиана недвижими имоти не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от Сиана недвижими имоти и може да не са достоверни, действителни или действащи. Услугите на Сиана недвижими имоти се предоставят възмездно – срещу индивидуална такса, дължима от всеки Потребител, решил да ползва услугите на Сиана недвижими имоти, която такса се договаря индивидуално между страните в зависимост от предоставяната услуга. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет страницата www.imotisiana.com.
3.    Сиана недвижими имоти се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.
4.    Сиана недвижими имоти има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:
4.1    Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Сиана недвижими имоти, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
4.2    Потребителят с действията си накърнява доброто име на Сиана недвижими имоти, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.
5.    В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Сиана недвижими имоти има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
6.    Сиана недвижими имоти има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.
7.    Сиана недвижими имоти има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

VI.    Права и задължения на Потребителя

1.    Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.
2.    При създаването на Акаунт в електронната система на Сиана недвижими имоти Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща. От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.
3.    Освен  в  случаите,  когато  е  изрично  уговорено,  Потребителят  (регистриран  или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Сиана недвижими имоти.
4.    Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.
5.    Потребителят няма право да  използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна Паролата за вход.
6.    Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет страницата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.
7.    Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Сиана недвижими имоти съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за поверителност на Сиана недвижими имоти.

VII.    Директен маркетинг

1.    Със създаване на Акаунт на Интернет страницата и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от Сиана недвижими имоти и неговите търговски партньори.
2.    Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:
2.1.    използването  на  специално  указана  интернет  връзка,  която  се  съдържа  в Информационните материали;
2.2.    отказ от получаване на Информационните материали чрез страниците с ограничен достъп в специалната част на всеки Акаунт;
2.3.    свързване с Сиана недвижими имоти чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
3.    Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.
4.    Сиана недвижими имоти си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Сиана недвижими имоти или допълнително предизвестие.
5.    С приемане на тези Общи условия всеки Потребител на Сиана недвижими имоти се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него електронен адрес и телефон повиквания,    съобщения    и    кратки    текстови    съобщения    (SMS)    от    Сиана недвижими имоти, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Сиана недвижими имоти.
6.    Сиана недвижими имоти си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Сиана недвижими имоти и без допълнително предизвестие.
7.    Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Сиана недвижими имоти за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 18:00 ч. - всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон +359 887 878752, като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.
8.    Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Сиана недвижими имоти съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за поверителност на Сиана недвижими имоти.
9.    Сиана недвижими имоти ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта www.imotisiana.com.
10.    Сиана недвижими имоти   декларира,   че   преминаването   през   Интернет   сайта   www.imotisiana.com генерира  файлове  -  „бисквитки”,  т.е.  малки  части  от  текст,  които  се  записват  на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по   който   Интернет  страницата   www.imotisiana.com   се   използва.   Лице,   използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Сиана недвижими имоти декларира, че  когато  опцията  за  записване  на  файлове  –  „бисквитки”  е  забранена  в  уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.imotisiana.com, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който Сиана недвижими имоти събира и използва на „бисквитки“ можете да   намерите  в   Политиката   за   използване   на   „бисквитки“.
11.    Със създаване на Акаунт на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да  получава  квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения", отправяни от Сиана недвижими имоти по електронната поща, посочена от него при създаване на Акаунт в електронната система на Сиана недвижими имоти. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения Сиана недвижими имоти разполага с възможност да се  отпише  чрез изрично указан линк, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

VIII.    Интелектуална собственост

1.    Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на Сиана недвижими имоти.
2.    Съдържанието на Интернет страницата www.imotisiana.com  не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:
2.1    нито един документ или свързани с него графики от Интернет страницата да не бъдат изменяни по никакъв начин;
2.2    нито  една  графика  от  Интернет  страницата  да  не  бъде  използвана  отделно  от съответния текст;
2.3    авторското право, търговската марка или други декларации на Сиана недвижими имоти да присъстват във всички копия;
2.4    не се нарушават авторските права на Сиана недвижими имоти или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет страницата;
2.5    не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.
3.    Цялото съдържание, включително, но не само, статични страници и изображения, динамични страници и изображения,  текст  и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.imotisiana.com са собственост на Сиана недвижими имоти или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.
4.    Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Сиана недвижими имоти, включително всякакво съдържание от Интернет страницата www.imotisiana.com извън Сиана недвижими имоти, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени зa репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Сиана недвижими имоти.
5.    Всяко използване на съдържанието на Интернет страницата за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.
6.    Употребата на публикуваната в www.imotisiana.com информация, респ. на неговото съдържание oт други Сайтове е забранена.
7.    За  всяко  нарушение на интелектуалната собственост, която е обект  на  закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, Сиана недвижими имоти има право на неустойка в размер на 12000 (дванадесет хиляди) лева. Това не ограничава правото на Сиана недвижими имоти да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

IX.    Отговорност и гаранции

1.    Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Сиана недвижими имоти в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.
2.    Чрез използването на Интернет сраницата www.imotisiana.com в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни  последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.imotisiana.com по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред Сиана недвижими имоти или трето лице, с което Сиана недвижими имоти има сключен договор.
3.    Сиана недвижими имоти и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други  лица (включително всякакви  преки,  непреки,  наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта www.imotisiana.com или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта www.imotisiana.com, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта www.imotisiana.com; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта www.imotisiana.com, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта www.imotisiana.com, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта www.imotisiana.com или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта www.imotisiana.com. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на Сиана недвижими имоти, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.
4.    Сиана недвижими имоти не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.imotisiana.com, когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.
5.    Сиана недвижими имоти не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта www.imotisiana.com услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.
6.    Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта www.imotisiana.com не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или  друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на Сиана недвижими имоти.
7.    Сиана недвижими имоти не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Сиана недвижими имоти и предлагат услуги от името на Сиана недвижими имоти, без да са изрично писмено оторизирани.
8.    Сиана недвижими имоти не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта www.imotisiana.com. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и Сиана недвижими имоти не носи никаква отговорност за точността им.
9.    Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта www.imotisiana.com накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже с Сиана недвижими имоти.

X.    Уведомления

1.    Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронна поща, посочена от него след регистрацията му на Интернет сайта на Сиана недвижими имоти.
2.    В случай, че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя Акаунт. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща ще се считат за получени. 
3.    Всички съобщения и изявления, в т.ч. търговски съобщения, адресирани от която и да  е от страните на посочените в www.imotisiana.com  адреси, в т.ч. електронни, се считат за  получени  и приети от другата страна след изтичане на 3 (три) дни от тяхното изпращане.
4.    Контактите, осъществени от страна на Сиана недвижими имоти чрез средства за дистанционна (електронна) комуникация (например е-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.
5.    Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, www.imotisiana.com Потребителят позволява на Сиана недвижими имоти да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.
6.    Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава Сиана недвижими имоти да осъществи обратна връзка с Потребителя.

XI.    Други условия

1.    Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
2.    Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.
3.    Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на Сиана недвижими имоти, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
4.    Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.
5.    Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на Сиана недвижими имоти и влизат в сила незабавно.